آئین نامه ها و مقررات دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه (1395/01/17) با توجه به بند(٢) اصل يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسي که به موجب آن احياء حقوق عامه يکي از وظايف مهم قوه قضاييه مي باشد و در اجراي ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب (١٣٩٢)که پيگيري و نظارت بر دعاوي مربوط به جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي از طريق مراجع ذيصلاح داخلي، خارجي و بين الملل به دادستان کل محول شده است، لذا دادستان هاي سراسر کشور جهت صيانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل به شرح زير انجام وظيفه مي نمايند. فصل اول :وظايف دادستان ها در امور داخلي ماده (1)- در هر موردي که اقدام ادارات،سازمان ها،واحد هاي تجاري و دستگاه هاي موضوع ماده(۵)قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ١٣٨۶، و به طور کلي اشخاص حقوقي موجب تضييع حقوق عامه گردد، دادستان حوزه قضايي مربوط ابتدا موضوع را به صورت کتبي با ذکر مستندات قانوني و يادآوري آثار و عواقب آن به واحدهاي ياد شده تذکر مي دهد. منبع : شهرك ویلایی زيتون |صیانت حقوق مالکانه از وظایف دادستانی تهران است.
برچسب ها : حقوق ,دادستان ,عامه ,نظارت ,ماده ,حقوق عامه